Kanal Gladsaxe Radio og TV

Vedtægter

Vedtægter for ( Nye vedtægter til den kommende generalforsamling )

Kanal Gladsaxe

 • 1
 1. Foreningens navn er Kanal Gladsaxe Radio
 2. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune
 3. Foreningens adresse er: Gladsaxevej 315 , 2860 Søborg
 4. Foreningen er en selvejende institution
 • 2 FORMAL

Foreningen driver lokalradio i Gladsaxe Kommune

Foreningens mål er at drive lokalradio med henblik på at forbedre kommunikationen mellem lokalsamfundet og foreningslivet.

Desuden at introducere kommunens borgere til radio- og tv-mediet og drive bydelsradio og tv med fokus på og samarbejde med lokale områder i Gladsaxe Kommune. Endvidere er målet at skabe et forpligtende fællesskab, hvor man via fælles interesse i radiomediet får en bredere indsigt i lokale aktiviteter m.v.

Foreningens formål er at lave informerende og underholdende radioprogrammer af høj kvalitet samt at tilgodese, at alle har mulighed for at lære radiomediet at kende, og sluttelig at tilgodese nye ideer og initiativer på radioområdet.

Foreningens arbejde er uafhængigt af politiske organisationer. Foreningen vil blandt andet samarbejde med  foreningslivet i Gladsaxe Kommune.

 

 • 3 MEDLEMMER

Foreningens medlemmer har ret til at producere og få sendt programmer, så længe at disse er i overensstemmelse med § 2, stk tilfælde af uenighed vedrørende kvalitet eller sendetidspunkt er redaktionens beslutninger endegyldige.

Foreningen er åben for alle, men henvender sig fortrinsvis til borgere i Gladsaxe Kommune.

Som medlemmer kan optages alle personer, som aktivt vil tage del i foreningens aktiviteter, herunder radioproduktion.

Der tegnes en aftale med redaktionen med beskrivelse af det enkelte job og radioproduktion.

 

Såfremt et medlem ikke længere producerer udsendelser eller ikke har en fast jobfunktion i den daglige radioproduktion, opfylder man ikke betingelserne for at være medlem af foreningen.

Hvis et medlem modarbejder foreningen, kan medlemmet ekskluderes af redaktionen.

En sådan eksklusion skal godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan selvstændigt ekskludere et medlem, som findes at modarbejde foreningen. Eksklusionen skal skriftligt begrundes.

En eksklusion af et medlem kan indankes til afgørelse på førstkommende generalforsamling.

Såfremt et medlem modarbejder foreningen eller på anden måde driver skadelige forretninger i foreningens navn (f.eks. ikke godkendt salg i foreningens navn), udgiver sig for noget, som medlemmet ikke er valgt til i foreningen, fremkommer med injurier på person/personer i foreningens navn eller på anden måde skader foreningen, kan medlemmet bortvises med øjeblikkelig virkning i mindst et år.

Bliver et medlem bortvist, skal vedkommende inden 48 timer have afleveret de genstande, som medlemmet måtte have i sin besiddelse, tilbage i intakt tilstand, såsom: Telefoner, optagere og andet teknisk udstyr, samt diverse papirer, regnskaber, medlemslister etc. Skadede ting vil blive krævet erstattet. Skulle der eventuelt mangle ting, og det bortviste medlem nægter at erstatte disse, vil det blive betragtet som tyveri eller hærværk på foreningens ejendom og vil blive politianmeldt.

Ethvert medlem betaler et kontingent, som fastsættes på generalforsamlingen. Kun medlemmer, som har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen.

Et medlem kan ekskluderes, hvis kontingentet for det indeværende år ikke er betalt inden

den 1. marts.

Et medlem betragtes kun som aktivt, såfremt det fastsatte kontingent er betalt.

De aktive medlemmer underskriver de af redaktionen fastlagte regler for anvendelse og virke i radioen ved indmeldelse. Medlemmerne er således forpligtet over for foreningens inventar, radioudstyr samt overholdelse af radioloven.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens adresse.

 

 

 • 4 ØKONOMI

Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Medlemmernes kreditorer kan ikke søges fyldestgjort i foreningens formue.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning

kan begæres, såfremt dirigenten eller et fremmødt medlem ønsker dette.

 

 • 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste instans og har afgørende myndighed i spørgsmål, som falder uden for de i lovene fastsatte rammer.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år marts/april.

Bestyrelsen indkalder skriftligt til generalforsamling med 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Alle forslag skal stilles skriftligt. Kun rettidigt indkomne forslag kan komme til afstemning.

Senest 5 dage før generalforsamlingen bekendtgøres – på foreningens hjemmeside og ved opslag på opslagstavle i foreningens lokaler.

Stemmeret har ethvert fremmødt medlem, der har betalt sit kontingent til foreningen.

Nye medlemmer skal dog have været medlem i mindst 14 dage inden generalforsamlingen for at have stemmeret.

 

Dagsorden for generalforsamling:

 1. Valg af dirigent.
 1. Valg af referent.
 1. Bestyrelsens beretning.
 1. Redaktionens beretning.
 1. Kasserens beretning , herunder fremlæggelse af regnskab for afsluttet regnskabsår og budget for de næste 12 måneder.
 1. Kritisk revisions beretning.
 1. Godkendelse af regnskab og budget, herunder vedtagelse af kontingentets størrelse.
 1. Indkommende forslag.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter se §7 stk.1
 1. Valg af stationsleder ( Kan godt være medlem af bestyrelsen ) på valg hvert år.
 1. Valg af kritisk revisor – på valg hvert år.

 

Ekstraordinært Generalforsamling kan indkaldes på begæring af enten

 1. Et bestyrelsesmedlem
 2. 25% af foreningens aktive medlemmer

Begæringen indgives til formanden med angivelse af dagsorden.

Ekstra ordinær generalforsamling afholdes senest 28 dage efter , at begæringen er modtaget.

Medlemmerne skal senest 14 dage inden den ekstraordinære generalforsamling underrettes om dens afholdelse ved at bekendtgøres på foreningens hjemmeside og på opslagstavle i foreningens lokaler.

 • 6 Vedtægtsændringer          
 1. forslag til ændringer af de nuværende vedtægter behandles på generalforsamlingen under indkommende forslag.
 1. Til vedtagelse kræver 2/3 af de afgivne stemmer.
 1. Er mindst 25 % af foreningens aktive medlemmer fremmødt, kan beslutningens vedtages umiddelbart.

Er færre en 25% af foreningens aktive medlemmer mødt, skal forslaget vedtages igen på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter første vedtagelse for at have gyldighed .

 • 7 Bestyrelsen
 1. Bestyrelsen består af

 

Formand på valg på lige år

Næstformand – på valg i ulige år

Kasserer – på valg i ulige år

To bestyrelse smedlemmer – på valg i lige år

To bestyrelsessuppleanter – på valg hvert år

 

 1. Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens arbejde og er ansvarlige over for generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 75 % besatte pladser er fremmødte.
 3. Bestyrelsen kan meddele prokura.
 4. Alle bestyrelsens medlemmer skal vælges på generalforsamlingen.
 5. Formanden og stationslederen udarbejder på bestyrelsens vegne alle ansøgninger, herunder også ansøgninger til Kulturministeriet.
 6. Det er udelukkende kassereren, der tager sig af regninger og fakturering. Kun undtagelsesvis i forbindelse med sygdom og ferie, kan formanden udføre dette arbejde
 • 8 Tegningsret
 1. Foreningen tegnes, også ved pantsætning og køb og salg af fast ejendom samt indgåelse af kontrakter og samarbejdsaftaler, af formanden og kassereren.
 • 9 Redaktionen
 1. Foreningens redaktion består af en stationsleder, der vælges på generalforsamlingen, samt de aktive medlemmer.

Stationslederen kan modtage et honorar. Honorarets størrelse besluttes af bestyrelsen ved almindelig stemmeflertal.

 1. Redaktionen er beslutningsdygtig, når mindst 60 % er fremmødt.
 2. Redaktionen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal.
 3. Stationslederens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed undtagen ved beslutning om stationslederens honorar.
 4. Stationslederen har det overordnede ansvar, således også over for den til enhver tid gældende lovgivning.
 5. Stationslederen tager sig udelukkende af radioens daglige drift i forhold til medlemmerne.
 6. Det vil sige, at stationslederen i samarbejde med redaktionen tager sig af eksterne tiltag som ud-af-huset arrangementer. Desuden tager stationslederen i samarbejde med redaktionen sig af besættelse af personer til varetagelse af og ansvar for de enkelte opgaver.
 7. Redaktionen sørger for løbende at foretage kvalitetsvurdering af de enkelte udsendelser.
 • 10 Regnskab
 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Der udfærdiges årsregnskab med tilhørende status.
 3. Foreningens regnskab revideres af den af generalforsamlingen udpegede revisor.
 • 11 Foreningens ophør
 1. Beslutning om foreningens opløsning skal træffes på to med 28 dages mellemrum på hinanden følgende generalforsamlinger ved 2/3 flertal.

Indkaldelse i henhold til § 5

Formuen skal gå til en anden foreningen med lignende formål.

 

 • 12 Fortolkning
 1. Opstår der tvivl om disse loves fortolkninger, er det bestyrelsens fortolkning, der er gældende,

indtil spørgsmålet er taget op på den efterfølgende generalforsamling.

 • 13 Disse vedtægter

                                         Disse vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 18.02.2008 og

ændret på ekstraordinær generalforsamling den 26.11.2009